Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Karty podarunkowe Felina

Karty podarunkowe Felina

Felina bony podarunkowe

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH DOSTĘPNYCH W SKLEPIE FELINA-SKLEP.PL

 1. DEFINICJE

Bon podarunkowy FIRMY Efemina sp. z o.o. dostępny w sklepie felina-sklep.pl, wydawany osobie dokonującej zakupu, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie felina-sklep.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów.

Bony podarunkowe dostępne w sklepie felina-sklep.pl - są dostępne w następujących nominałach: 200 zł, 300 zł, 400zł

Bony podarunkowe dostępne w sklepie felina-sklep.pl są bonami posiadającymi unikalny kod.

Nabywca – osoba, która w sklepie felina-sklep.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w następstwie czego otrzymuje od Wydawcy bon podarunkowy o wartości odpowiadającej wartości bonu.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania, aktywacji i użytkowania Bonów podarunkowych dostępnych w sklepie felina-sklep .pl firmy Efemina sp. z o.o.

Sklep internetowy FELINA – zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Wydawca prowadzi sprzedaż artykułów bieliźniarskich, prowadzony pod nazwą Felina sklep firmy Efemina sp. z o.o.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Wydawcę w sklepie felina-sklep.pl

Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o.

Wydawca – Firma Efemina sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Browarna 32/8, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków - Śródmieście w Krakowie , XXII Wydział KRS pod numerem KRS 0000464283, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 PLN, NIP: 734-352-01-22, REGON: 122868936.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego FIRMY Efemina sp. z o.o. zakupionego w sklepie felina-sklep.pl oraz do przyjmowania go do realizacji w sklepie felina-sklep.pl.
 2. Przekazanie Nabywcy Bonu podarunkowego może nastąpić wyłącznie po dokonaniu zapłaty wartości zakupionego bonu. Bon zostaje przekazany bezpośrednio do rąk nabywcy w pod adresem ul. Głowackiego 12, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez kupującego adres.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Bonu podarunkowego jak również do realizacji Bonu podarunkowego w sklepie felina-sklep.pl w okresie ważności Bonu podarunkowego to jest 12 miesięcy od dnia zakupu.
 4. Bon podarunkowy zakupiony w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o. może być użyty wyłącznie w sklepie felina-sklep.pl .
 5. Realizacja Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o polega na nabywaniu za jego równowartość Towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Bon podarunkowy zakupiony w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o nie podlega wymianie na środki pieniężne (na gotówkę lub przelew jej równowartości na kartę płatniczą lub kredytową) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, z zastrzeżeniem art. V ust. 2.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe zakupione w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, w tym kradzieży lub zniszczenia Bonu podarunkowego zakupione w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o
 9. Bon podarunkowy zakupiony w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o jest ważny przez okres 12 miesięcy, od daty jego zakupu w sklepie felina-sklep.pl.
 10. Paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu i wartość Bonu podarunkowego zakupione w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o
 11. Wydanie Bonu podarunkowego zakupione w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH ZAKUPIONYCH W SKLEPIE FELINA-SKLEP.PL FIRMY EFEMINA SP. Z O.O.
 1. Bon podarunkowy zakupiony w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o. może być zrealizowany wyłącznie w okresie jego ważności tj. 12 miesięcy od daty zakupu, w sklepie felina-sklep.pl po jego opłaceniu.
 2. Wydawca przyjmuje do realizacji w sklepie felina-sklep.pl wyłącznie bony podarunkowe zakupione w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o posiadające unikalny kod, w przypadku podejrzenia oszustwa polegającego na nieuprawnionym użyciu kodu rabatowego Wydawca w takiej sytuacji ma prawo odmówić realizacji bonu który jest w jego ocenie próbą wyłudzenia lub jest próbą uszycie sfałszowanego bonu.
 3. Realizacja Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o przez Użytkownika następuje poprzez wpisanie unikalnego kodu rabatowego z bonu podarunkowego w koszyku w podsumowaniu zakupów w okienku „KUPON RABATOWY”, system sklepowy odliczy wartość bonu podarunkowego od sumy zawartości koszyka. W przypadku gdy wartość koszyka przekracza wartość bonu podarunkowego klient musi dopłacić różnicę do realizacji całości zamówienia. W przypadku kiedy bon opiewa na wartość większą niż wartość zakupów zgromadzonych w koszyku wydawca nie zwraca różnicy w gotówce lub przelewem i nie ma możliwości zamiany różnicy na gotówkę lub przelew jej równowartości na kartę płatniczą lub kredytową.
 4. Przy zakupach powyżej limitu Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o , tj. gdy wartość Towarów jest wyższa niż aktualna wartość Bonu podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanego Towaru. Zapłata różnicy może nastąpić przelewem, kartą płatniczą lub kredytową.
 5. Użytkownik musi zrealizować limit przypisany do Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o - jednorazowo.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, przelewem lub kartą kredytową w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o jest niższa niż wartość środków dostępnych z tytułu posiadania Bonu podarunkowego.
 7. W przypadku upływu terminu ważności Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych, które w okresie ważności Bonu podarunkowego były na nim dostępne.
 8. Wydawca uprawniony jest do odmowy realizacji Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o w następujących przypadkach:
  1. upływ terminu ważności bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o
  2. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności użycia kodu z bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o

 

 1. REKLAMACJE
 1. Wszelkie Reklamacje związane z Bonami podarunkowymi zakupionymi w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o. będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przesłanej mailem na adres sklep@felina-sklep.pl przez Użytkownika lub Nabywcę lub za pośrednictwem poczty polskiej do siedziby Wydawcy ul. Głowackiego 12, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Reklamacje związane z Bonami podarunkowymi zakupionymi w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o mogą być składane listownie na adres kontaktowy Wydawcy, tj.:

Efemina sp. z o.o. ul. Głowackiego 12, 33-300 Nowy Sącz

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Nabywca lub Użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub mailem w terminie określonym w art. IV ust. 1.
 1. ZWROTY
 1. Bon podarunkowy zakupiony w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 2. Towary nabyte w Sklepie felina-sklep.pl przy użyciu Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z obowiązującą w sklepie felina-sklep.pl polityką zwrotu lub wymiany Towarów pełna polityka zwrotów w zakładce zwrot lub wymiana na stronie felina-sklep.pl . W przypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie felina-sklep.pl przy użyciu Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o, zwrot środków odbywa się wyłącznie na zasadzie dodania środków w wysokości wartości zwróconych towarów do posiadanego bonu podarunkowego z którego były wykorzystane. Na tym samym Bonie podarunkowym zakupionym w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o zostanie uznana kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru. Zwrot równowartości w formie gotówki, przelewu konto lub na kartę płatniczą lub kredytową nie jest możliwy.
 3. Wymianie podlegają - w terminie do 14 dni od daty ich nabycia - wyłącznie Towary pełnowartościowe. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu potwierdzającego zakupienie Towaru przy użyciu Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w sklepie felina-sklep.pl w zakładce Bony Podarunkowe.
 2. Poprzez odbiór Bonu podarunkowego zakupionego w sklepie felina-sklep.pl firmy Efemina sp. z o.o Nabywca lub Użytkownik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4. Wydawca uprawniony jest do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. Zmiany Regulaminu wprowadzone przez Wydawcę obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu w sklepie felina-sklep.pl w zakładce Bony Podarunkowe.

Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości

Powered by shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu